Michiel de Wit en Filip Jonker ontwierpen in 2011 een tijdelijk paviljoen in de publieke ruimte voor het Grenswerkfestival. Het paviljoen moest veelzijdig te gebruiken zijn en een verzamel- en ontmoetingsplek worden. Naast podia en expositieruimte bood het paviljoen ruimte aan horeca.

In 2011 LOOS.FM designed a temporary pavilion in the public space for the Grenswerk Festival in Enschede, The Netherlands. The pavilion was to be a meetingpoint and a stage for performances and exhibitions.
 

Er is gezocht naar een herkenbaar gebouw, de suggestie van het spel met verhoudingen bestaat bij de gratie van de herkenbaarheid van het beeld. Daarom is gekozen voor een kerk met een torenspits van 20 meter hoog.

We searched for a recognizable building; the oddness of proportions only works if the image is recognized. The choice therefore fell on a church with a spire 20 meters tall.
 

Een kerk is een communitygebouw waar mensen bijeen komen. Daarbij heeft een kerk een belangrijke rol in de ordening van de publieke ruimte: een kerk staat in het midden van een gebied. Zoals vuurtorens een grens afbakenen en bruggen mensen verbinden, zo centreert een kerk een gebied.

A church is a community building where people come together. It also serves an important role in organizing the public space: a church is always in the center of an area. In the same manner in which lighthouses guard a border and bridges connect people, a church centers an area.
 

Als materiaal is gekozen voor zogenaamde legioblokken, betonnen blokken met grote gelijkenis op de bekende legostenen. De blokken zijn grauw en onopvallend, maar hebben een industriële schoonheid.

Bovenal zijn het blokken die verwijzen naar het speelgoedformaat van lego maar de afmeting hebben van een pyramideblok. Deze blokken zijn multifunctioneel, toch worden hun mogelijkheden niet of nauwelijks benut. Ze worden vooral gebruikt op stortplaatsen in havengebieden, als wand voor ijzerschroot of beschutting voor aardappels. Een eenmaal geplaatste wand van legioblokken blijft vaak jaren staan, terwijl er juist flexibel mee te bouwen is. De legioblokken zijn makkelijk stapelbaar en op veel manieren te gebruiken.

De betonnen blokken worden in 5 primaire lego kleuren geschilderd en door elkaar gebruikt om de toren en de muren te bouwen. De blokken geven het gebouw een schaalvervreemding. De verwijzing naar de legostenen roepen bij velen herinnering, sentiment en creativiteit op. Het formaat van de kerk boezemt daarentegen ontzag in.

The pavilion (Abondantus Gigantus) is made up of so-called Legioblocks: concrete blocks that are very similar to the famous Lego bricks. The blocks are grey and nondescript, yet they possess an industrial beauty.
 
Above all, the blocks are reminiscent of the toy-sized Legos while being the size of pyramid stones. Although these blocks are multifunctional, hardly anyone makes use of their full potential. They are mainly used in dumping grounds surrounding harbors, as a wall for iron scrap or for sheltering potatoes. Once a wall of Legioblocks has been placed, it usually remains there for years, even though they are easy and flexible to build with. The Legioblocks are easily stacked and versatile in their use.
 
The concrete blocks are painted in 5 primary Lego colors and used indiscriminately to build the spire and walls. The blocks creates an oddness in proportions. The reference to Lego bricks often call up feelings of remembrance, sentiment and creativity. The size of the church on the other hand, inspires the spectator with awe.
 

[download pdf]

De blokken zijn gestapeld in een zogenaamd Braziliaans verband. Doordat de blokken niet aaneensluitend zijn gestapeld ontstaat een [gelijkmatige] perforatie in het volume. Het effect hiervan geeft een extra dimensie, binnentredend dag- en vooral zonlicht overdag en een feeërieke [kunstlicht] uitstraling ‘s nachts; een fascinerend spel van volume versus luchtigheid. De verschijning van het object is hierdoor continu veranderend. De reflectie en absorptie van dag- zon en kunstlicht op de, random primair gekleurde, blokken geeft een extra dimensie aan de beleving van de ruimtelijkheid.

The blocks are stacked in a so-called honeycomb brickwork. Because the blocks are not stacked firmly together, a (uniform) perforation in the volume occurs. This adds an extra dimension – day and sunlight entering during the day and at night emits an enchanting radiance; it´s a fascinating effect between volume and airiness.
Because of this, the appearance of the object is continually changing. The reflection and absorption of daylight, sunlight and artificial lighting on the primary colored blocks provides another dimension to experiencing the spaciousness.
 

De schaalvervreemding van de kerk nodigt de kijker uit om zich bewust te worden van sluimerende vanzelfsprekendheden en deze opnieuw onder de loep te nemen, er afstand van te doen of ze te bevestigen. De kerk appelleert aan gevoelens van een hernieuwde invulling voor het gemeenschapsgevoel.

Met de materiaalkeuze laten we zien dat er met deze blokken eenvoudig te bouwen en makkelijk te variëren is. Het materiaal is volledig te hergebruiken. Het gebouw is compleet demontabel. Elke aankomende editie (voor een periode van 5 jaar) kan met dezelfde stenen een ander paviljoen worden gemaakt. Dit maakt het gebouw minder locatie afhankelijk.

Het paviljoen legt een verbinding tussen iets dat groots en imposant (kerk en formaat) is aan een concept dat speels, eenvoudig en bevattelijk is (lego). Door de wereldwijde stijgende populariteit van deze stenen kan dit gebouw als voorbeeld dienen van wat er wel niet mee mogelijk is.

The odd scale of the church invites the viewer to become aware of the things we take for granted and to observe them once again, more closely, and to either let go or accept. The church appeals to sentiments for a renewed sense of community.
 
During the design process the definitive programming was decided. At this time, the final model of the pavilion was made. Three locations were created for a variety of activities. An inside and outside stage, a platform, and a room in the spire. A variety of activities were possible because of the open source programming in the Abondantus Gigantus. From a special sports day and a Lego building contest to opera and a church service. Anyone could make use of the church.
 
With the choice in material we aim to show that with these blocks it is easy to build and vary. The material can be fully reused and the building is completely demountable. For each of the next editions of the festival (for a period of 5 years), the same blocks may be used to build a new pavilion. This makes the building less location-dependent.
 
The pavilion makes a connection between something grand and overwhelming (the church and its size) and something playful, simple and comprehensible (Lego). Due to the Legioblocks´s increasing global popularity, this building may serve as an example for all that may be possible.
 
 
 

ONTWERP
Gelijktijdig met het ontwerpproces werd de definitieve programmering vastgesteld. Tijdens dit proces is de uiteindelijke model van de kerk ontstaan. Drie locaties werden gecreëerd [binnen- & buitenpodium, plateau en torenkamer] voor wisselende activiteiten.

DESIGN
During the design process the definitive programming was decided. At this time, the final model of the church was made. Three locations were created for a variety of activities [inside and outside stages, a platform, and a room in the spire].
 
 

HANGAR11
In deze voormalige F16 hangar op luchthaven Twente werden in totaal 618 blokken van een kleur voorzien.

Hangar 11
In this former F16 hangar on Twente airport, a total of 618 blocks were painted.
 
 

BOUW
Dankzij de inzet van een leger vrijwilligers en toegewijde bouwbedrijven is het gelukt de legokerk op het Stationsplein te Enschede in slechts twee weken op te bouwen.

CONSTRUCTION
Thanks to many volunteers and dedicated construction companies, it was possible to build the lego church on Enschede’s station square in only two weeks.
 
 

PROGRAMMA
De open-source programmering in de Legokerk zorgde voor een gevarieerd aanbod. Van een FC Twente dag en legowedstrijden tot Opera en Kerkdienst, er was voor iedereen de mogelijkheid de kerk te gebruiken.

PROGRAM
A variety of activities were possible because of the open source programming in the lego church. From a sports day and a Lego building contest to Opera and church service, anyone could make use of the church.
 
Advertenties
%d bloggers liken dit: